Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

Rada Rodziców

Regulamin działalności.

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA CZOCHRALSKIEGO

W KCYNI

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANA CZOCHRALSKIEGO W KCYNI

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców,

5) radzie klasy - należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie,

6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

7) Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

8) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 2

Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut, a zasady jej tworzenia uchwała Zgromadzenia ogółu rodziców uczniów Szkoły.

 

§ 3

1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:

1) rady klas,

2) Przewodniczący,

3) Prezydium.

3. W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

Rozdział 2

Zebrania Rady

§ 4

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:

1) wybór Prezydium,

2) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły

3) określanie zasad wydatkowania środków Funduszu Rady,

4) rozwiązanie Rady.

§ 5

1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.

2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§ 6

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora.

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym.

3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w każdym momencie (zebranie nadzwyczajne).

5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.

6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

7. Pomiędzy zebraniami plenarnymi Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie głosowań deogą elektroniczną e-mail lub forum internetowe. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę członków prezydium rady rodziców. termin oddania głosu w głosowaniu określa przewodniczący, przy czym nie może to być mniej niż 3 dni.

§ 7

Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek  Rady, przy pomocy Prezydium.

 

§ 8

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

§ 9

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomijane są głosy “wstrzymujące się”.

4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”.

§ 10

1. Uchwały Rady, zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

§ 11

1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

1) co najmniej 50% członków Rady - w pierwszym terminie zebrania,

2) co najmniej 25% członków Rady - w drugim terminie zebrania,

2.Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

§ 12

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 14 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3) listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,

7) oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał,

z tym, że w przypadku uchwał o jakich mowa w § 14, można pominąć w

protokole ich treść,

8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta,

 

§ 13

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 14, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) tekst uchwały,

4) podpis Przewodniczącego.

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

2) daty podjęcia uchwały,

3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 14

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:

1) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,

2) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

3) rozwiązania Rady.

2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

Rozdział 3

Rada klasy

§ 15

Rada klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z Regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.

§ 16

1. Rodzice uczniów klasy, przy obecności co najmniej połowy osób, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie radę klasy, w składzie:

1) przewodniczący,

2) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,

3) skarbnik.

2. Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

3. W razie ustania członkostwa w radzie klasy przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem quorum określonego w ust. 1, przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

4. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Do głosowań podczas zebrań rodziców w sprawach, o których mowa ustępach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 i ust. 3 oraz § 10.

6. O aktualnym składzie rady klasy jej przewodniczący informuje Przewodniczącego, niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

§ 17

1. Pracami rady klasy kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący rady klasy w szczególności:

1) reprezentuje rodziców uczniów klasy i radę klasy wobec innych podmiotów,

2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,

2) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy,

3) zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenia rady klasy.

 

 

Rozdział 4

Prezydium

§ 18

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych § 4 ust. 2.

2. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Prezydium przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach z zastrzeżeniem wyboru przedstawicieli Rady Rodziców w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, gdzie członów komisji wybiera się na zebraniu Rad Klasowych, z pośród ich reprezentantów na zasadach określonych w § 9 ust. 1 i  § 10 ust. 1, 2, 3, 4  i § 11 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 oraz ust. 2.

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 7 Prezydium, w szczególności:

1) pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,

2) sporządza uchwały Rady.

§ 19

1. Prezydium, składające się z 3 do 7 - osób , wybiera Rada spośród swoich członków.

2. Osoby kandydujące do wyboru może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nie przekraczającej pełnego składu Prezydium. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę.

3. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Prezydium, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

4. Jeżeli Rada postanowi o wyborze członków Prezydium w głosowaniu tajnym, osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Prezydium.

 

§ 20

1. Kadencja Prezydium trwa rok.

2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. Przepisy § 19 ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

3. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium lub - jeśli do upływu kadencji pozostaje nie więcej niż 6 miesięcy - powierzyć dotychczasowemu Prezydium pełnienie obowiązków do końca kadencji.

4. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem kadencji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Radę wyboru, Prezydium konstytuuje się w składzie:

1) Przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,

2) skarbnik,

5) 1 do 5 pozostałych członków Prezydium.

2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub - w razie braku wyznaczenia - obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych przypadkach - Dyrektor.

§ 22

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

1) kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,

2) kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:

a) określa zakresy zadań pozostałych członków Prezydium,

b) zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,

c) zwołuje Zgromadzenie ogółu rodziców - z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

§ 23

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący.

2. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor.

3. Przepisy § 6 ust. 3 - 5 i § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 24

Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 9 ust. 1 i ust. 3, § 10 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§ 25

Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych w § 12 ust. 2 i ust. 3.

 

 

Rozdział 5

Zasady wydatkowania Funduszu Rady

§ 26

1. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, o którym mowa w Statucie Szkoły upoważnieni są:

1) Przewodniczący Prezydium Rady

2) dwaj członkowie prezydium

2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium, w ramach zasad ustalonych przez Radę.

3. Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:

1) Działalność Rad Klasowych

2) Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

3) Nagrody w konkursach uczniowskich.

4. Środki funduszu Rady Rodziców dzieli się w proporcji:

a)  40% składek przeznacza się na działalność Klasowej Rady Rodziców,

b)  60% składek przeznacza się na działalność ogólnoszkolną, których dysponentem jest Prezydium Rady Rodziców.

5. Zakupy na cele związane z wydatkami Rady Rodziców będą dokumentowane opisanymi rachunkami uproszczonymi lub paragonami fiskalnymi.

Rozdział 6

Rozwiązanie Rady

§ 27

1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się jeśli uzna, że wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły.

2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków.

 

Rozdział 7

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§ 28

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

 

§ 29

1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc  Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z 01. 09.2008 r

 § 30

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 r.