• Samorząd duży

    •  
     Samorząd Uczniowski:

      

     Przewodniczący:                    JAN DANIELEWICZ

     Z-ca przewodniczącego:       ADAM PEZACKI

     Sekretarz:                              GABRIEL ZAJĄC

     Skarbnik:                              MAJA CISZEWSKA

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego: DOROTA PATER

      

     Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

             SU  reprezentuje całą społeczność uczniowską.

             SU odpowiedzialny jest za organizowanie  konkursów  i imprez szkolnych.

             SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

             SU  współpracuje również z samorządami klasowymi

      

     Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą całą społeczność uczniowską, powołaną przez uczniów i dla uczniów.

      

     Przedstawiciele SU reprezentują  wszystkich uczniów, ściśle współpracują z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

      

     Wszyscy uczniowie w demokratycznych wyborach decydują, kto ma ich reprezentować w SU.

      

     PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     ROK SZKOLNY 2023/2024

     ( klasy 4 -8 )

      

     OPIEKUN SAMORZĄDU: Dorota Pater

      

     Cele Samorządu Uczniowskiego:

      

      •  Reprezentowanie ogółu uczniów.
      •  Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
      •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz   partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
      •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
      •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
      •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

      

     Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

      

      •  Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
      •  Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
      •  Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

      

     Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

      

     DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

      

      •  poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

      

     DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

      

      •  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla schroniska dla zwierząt oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

      

     DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

      

      •  uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka, Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
       i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
       i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

      

      

     Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

      •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
      •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
      •  doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

      

      

     Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

      •  wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
      •  wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów
       i potrzeb szkoły,
      •  pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
      •  reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
      •  stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
      •  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
       w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

      

     Zaplanowane zadania SU

      

     WRZESIEŃ:

      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
      • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
      • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
      • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
      • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
      • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka - życzenia dla wszystkich chłopaków i panów, konkursy i zawody dla chłopców, wręczanie upominków
      • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
      • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

      

     PAŹDZIERNIK:

      • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie apelu, życzenia i upominki dla pracowników szkoły
      • Uczniowie w roli nauczycieli – 14 października
      • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
      • Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych
      • Akcja „Klasa na medal”- jesienny wystrój klasy
      • Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy Kcynia , zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

      

     LISTOPAD:

      • Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
      • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
      • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
      • Szkolna zabawa andrzejkowa – dyskoteka.
      • Akcja „Klasa na medal”- Dzień Postaci z Bajek

      

     GRUDZIEŃ:

      • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
      • Akcja „Klasa na medal”- Dzień w przebraniu za świętego Mikołaja, Renifera i Elfa( 6 grudnia)
      • Akcja „Klasa na medal” – zimowo-świąteczny wystrój klasy”
      • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
      • Kartki z życzeniami dla emerytowanych nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
      • Szkolne konkursy bożonarodzeniowe: na bombkę, choinkę, stroik oraz szopkę.
      • Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

      

     STYCZEŃ:

      • Akcja „ Klasa na medal ” – Dzień bez plecaka
      • Szkolna zabawa karnawałowa
      • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

      

     LUTY:

      • Organizacja poczty „walentynkowej” – 14 lutego
      • Akcja „Klasa na medal”- Dzień  kolorowej koszuli
      • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
      • Słodkie serca – sprzedaż ciast i ciasteczek w Tłusty czwartek

      

     MARZEC:

      • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia kobiet - życzenia dla wszystkich dziewcząt i pań, konkursy, zawody i zabawy dla dziewcząt, wręczanie upominków
      • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
      • Akcja „Klasa na medal” – wiosenno - wielkanocny wystrój klasy
      • Obchody 1 Dnia Wiosny
      • Akcja „Klasa na medal”- dzień skarpetki nie do pary – 21 marca
      • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

      

     KWIECIEŃ:

      • Kartki z życzeniami wielkanocnymi dla emerytowanych nauczycieli oraz instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą.
      • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
      • Akcja „Klasa na medal”- dzień w niebieskich ubraniach
      • Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

     MAJ:

      • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
      • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja
      • Akcja „Klasa na medal” - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
      • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

      

     CZERWIEC:

      • Podsumowanie akcji „Klasa na medal”
      • Organizacja szkolnego rajdu rowerowego

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni
   • renata_pulik@interia.pl lub nati_28@op.pl
   • ul. Wyrzyska 12, tel. (52) 589 37 39
    ul. Bolesława Pobożnego 1, tel. (52) 589 37 43
   • ul. Wyrzyska 12

    89-240 Kcynia
    Poland
  • Logowanie