• RODO

   • RODO_2019_SPKcynia.docx

     

     

    OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_obowiazek_prawny_po_ukrainsku_(1).docx


    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W BIP

     

                    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

     

     

    Administrator Danych

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

    Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni

    ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia

    Dane kontaktowe

    Z AD można się skontaktować:

    -         email: spkcynia@wp.pl

    -        tel.:  (52)  589 37 39

    Inspektor Ochrony Danych

    Bogdan Głowacz –partnersystem.iod@gmail.com

    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

    przetwarzania

    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

     

    a.        spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku
    z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

    b.        przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – takich jak procedury przetargowe, proces rekrutacji oraz inne przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

    Okres, przez który będą przetwarzane

    Pani/Pana dane osobowe będą:

    a.        przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;

    b.        przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

    c.        przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;

    d.        przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany
    w Ustawie - Kodeks cywilny.

    Rodzaj Danych osobowych

    Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie
    z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

    Odbiorcy danych

    Podmiot przetwarzający

    Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

    a.        organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

    b.        innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

    Prawa osoby, której dane dotyczą

    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Dodatkowe informacje

    Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych.

     

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK

     

    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

     

    Administrator Danych

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

    Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni

    ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia

    Dane kontaktowe

    Z AD można się skontaktować:

    -         email: spkcynia@wp.pl

    -        tel.:  (52)  589 37 39

    Inspektor Ochrony Danych

    Bogdan Głowacz – partnersystem.iod@gmail.com

    Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania

     danych osobowych

    Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage'a. Administrator posiada informacje o:

    ·          polubieniu fanpage'a;

    ·          aktywności na fanpage'u;

    ·          treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

    Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

    ·          podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu portalu społecznościowego Facebook;

    ·          dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

    ·          zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

    ·          inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik.

    ·          umieszczanie zdjęć pod naszymi przez Państwa strony dobrowolne;

    ·          treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;

    ·          anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

     

    Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działalności AD, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu relacji związanych z działalnością prowadzoną przez AD oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

    Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
    w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    Realizacja kontaktu z użytkownikami — Messenger.

    W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

    Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do za­łatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Admini­stratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage'a Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

    Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń.

    W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia po­stanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczaj­ów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administra­tor może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użyt­kownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz
    w szczególnych przy­padkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, to dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub upraw­nionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

    Statystyki korzystania z usług

    W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne doty­czące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.

    Okres przetwarzania danych

    Dane przetwarzane są w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

    Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

     

    Odbiorcy danych użytkowników

     

    Odbiorcy danych:

    W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach,
    a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

    ·          podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

    ·          podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

    ·          właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

    Przekazywanie danych do państw trzecich

    Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
    W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

    Prawa osoby, której dane dotyczą

    Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

    -         dostępu - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art. 15 RODO)

    -         do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

    -         do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

    -         do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

    -         do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

    ·          osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

    ·          przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

    ·          Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

    ·          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

    -         do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

    -         do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie      z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

    a.        listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

    b.        przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/kontakt;

    c.        telefonicznie: 22 531 03 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni
   • renata_pulik@interia.pl lub nati_28@op.pl
   • ul. Wyrzyska 12, tel. (52) 589 37 39
    ul. Bolesława Pobożnego 1, tel. (52) 589 37 43
   • ul. Wyrzyska 12

    89-240 Kcynia
    Poland
  • Logowanie