Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Samorząd duży

 
Samorząd Uczniowski

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

        SU  reprezentuje całą społeczność uczniowską.

        SU odpowiedzialny jest za organizowanie  konkursów  i imprez szkolnych.

        SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

        SU  współpracuje również z samorządami klasowymi

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą całą społeczność uczniowską, powołaną przez uczniów i dla uczniów.

 

Przedstawiciele SU reprezentują  wszystkich uczniów, ściśle współpracują z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

 

Wszyscy uczniowie w demokratycznych wyborach decydują, kto ma ich reprezentować w SU.

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący/a: Karolina Górecka

Zastępca: Wiktoria Pinkowska

Sekretarz: Julia Wypych

Skarbnik: Jakub Chojnacki

 Stali członkowie SU:

 Michalina Demska,

 Wiktoria Rucińska,

 Marcelina Borowska,

 Franciszek Szczepański,

 Zuzanna Pawlak,

 Kinga Białachowska ,

Marta Witkowska,

 Marcel Majda,

Julia Krzyzaniak,

 Marcelina Maciejewska

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

   Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań

z przedstawicielami samorządów klasowych.  Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

 

   Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

         znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków

          kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

          dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

          przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

          tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

          tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

          tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

          poznanie i podtrzymywanie tradycji pałuckiej

          włączenie rodziców w sprawy szkoły

 

 

 

Zaplanowane zadania

Termin realizacji

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

         przedstawienie kandydatów

         kampania wyborcza

         Wybory we współpracy z biblioteką szkolną

 

 

wrzesień

Zebrania z przedstawicielami samorządów klasowych

 

 

październik, grudzień, marzec ,maj

Koordynowanie akcji w tym akcji charytatywnych

 

         Owoce w szkole

         Adopcja na odległość

         Nakręteczka dla Natalki

         Świąteczna paczka dla Domu Dziecka w Kołodrąbiu

         Góra grosza

         Książka dla młodszego kolegi(świetlica szkolna)

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb i możliwości

Współpraca i promocja szkoły

 w środowisku

 

         Współredagowanie strony internetowej

         organizacja „Mikołajek” w środowisku szkolnym

         organizacja  „Andrzejek” -stoiska z wróżbami

         organizacja wieczorów filmowych

         organizacja kiermaszów bożonarodzeniowych  i wielkanocnych

         organizacja dyskotek szkolnych

 

 

 

 

 

październik-czerwiec

 

grudzień

 

listopad

 

 grudzień-kwiecień

 

grudzień,marzec

 

 

 styczeń-luty

 

 

Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych

         Dzień Edukacji Narodoweji

         Andrzejki

         Mikołajki

         Jasełka

         Walentynki

         Dzień Kobiet

         Dzień Patrona-Imieniny Szkoły

 

         Projekt kulturalny „tradycje pałuckie naszym dziedzictwem”- spotkania z ludźmi krzewiącymi kulturę pałucką

 

 

 

 

 

 

 

październik

listopad

grudzień

luty

marzec

kwiecień

 

 

luty-

czerwiec

 

 

Organizacja konkursów

 

         konkurs na świąteczny wystrój klasy

         konkurs na selfi walentynkowe lub kartkę walentynkową

         konkurs na stroik wielkanocny

         konkurs „Kcynia w obiektywie”

         konkurs  „kto  jest na zdjęciu?”

         konkurs „klasa na medal”

 

 

 

grudzień

luty

 

 

 

 

marzec-kwiecień

 

czerwiec-

 

czerwiec

 

cały rok

        Występy sceniczne

 

         Koncert noworoczny

         Dzień Kobiet

 

 

grudzień, styczeń

marzec

Współpraca z Dyrekcją Szkoły

i Radą Rodziców

Cały rok