Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SP im. Jana Czochralskiego w Kcyni STATUT SZKOŁY REGULAMIN PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PROGRAMY NAUCZANIA REKRUTACJA - SP Kcynia Zarządzenie w sprawie używania telefonów komórkowych KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO KOŁA PRZEDMIOTOWE TERMINARZ KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W SZKOLE TERMINARZ KONKURSÓW KURATORYJNYCH Tekstowa podstrona

dokumenty szkolne

REGULAMIN PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

1. Sygnał dzwonka oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela i rozpoczęcie przerwy. Uczniowie  wychodzą z sal lekcyjnych po zezwoleniu nauczyciela.

2. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach i holach, a jeśli warunki atmosferyczne są korzystne, wychodzą na  plac pomiędzy salą a  wejściem do budynku szkolnego i spędzają przerwy na części wyłożonej kostką ” Pol- bruk”.

3. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w salach lekcyjnych bez  opieki nauczyciela.

4. W czasie przerw nie wolno zachowywać się niewłaściwie (np. krzyczeć, biegać, popychać, itp.), aby nie narażać siebie i innych na  niebezpieczeństwo.

5. Przerwy uczniowie spędzają na kondygnacjach, gdzie będą mieli  kolejną  lekcję.

6. Przed zajęciami z wychowania fizycznego uczniowie czekają na dzwonek  na holu przed salą sportową.

7. Po dzwonku, uczniowie mają obowiązek ustawienia się parami przed salą  lekcyjną i czekają na przyjście nauczyciela.

8. Na klatce schodowych należy przemieszczać się prawą stroną zachowując szczególną ostrożność (nie wolno  np.: popychać się, biegać, przebywać bez potrzeby na schodach i półpiętrze).

9. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach, schodach.

10. Obowiązuje zakaz otwierania okien i wychylania się przez nie.

11. Każde zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu  uczniów podczas przerwy np.: pobicie, zastraszanie, niebezpieczne zabawy, itp. należy zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub pedagogowi.

12. Uczniowie muszą respektować polecenia nauczycieli dyżurujących  i innych pracowników szkoły.

13. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły.

14. Uczniów obowiązuje zakaz  gromadzenia się w toaletach i przebywania w nich bez wyraźnej potrzeby.

15. Uczniowie są  zobowiązani  do dbałości o porządek i czystość na terenie  szkoły.

16. Każe opuszczenie miejsca spędzania przerwy przez ucznia (np. zmiana kondygnacji, czy wejście z boiska do budynku szkoły) wymagają poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego.

17. Wobec uczniów nieprzestrzegających regulaminu będą stosowane kary  przewidziane w Regulaminie oceniania zachowania i w Statucie Szkoły.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn 03.01.2013