Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

Sport

klasa sportowa

Zasady rekrutacji dzieci do klas sportowych

o profilu tenis stołowy

w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego

w Kcyni

1.  Klasy sportowe tworzone są w celu kształcenia dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych. W związku z tym rekrutacja do wymienionych wyżej klas odbywa się nieco inaczej niż do klas ogólnodostępnych, gdyż przed kandydatami do tych klas stawiane są szczególne wymagania.

2.              Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać przyjętym do klasy sportowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232)

3.              Zgodnie z § 12 ust. 2 powyższego rozporządzenia, kandydaci do klas sportowych powinni posiadać:

 

3.1.        bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3.2.        zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, o której mowa w § 17 ust. 1. (zał. 1a )

3.3.   pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

4.    Zgodnie z § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia przy przyjmowaniu kandydatów do klas
sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i
opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w/w
rozporządzenia.

5.                  Obok szczególnych warunków, które musi spełnić kandydat do klasy sportowej stosuje się ogólne zasady rekrutacji, obowiązujące przy przyjmowaniu do wszystkich szkół. W związku z tym do klasy pierwszej podstawowej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jednakże w przypadku, gdy dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być do niej przyjęte również dzieci zamieszkałe poza obwodem tej szkoły.

6.                  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w klasach sportowych w ramach zajęć sportowych prowadzone jest szkolenie sportowe. Prowadzone jest ono według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu, które dopuszczane są do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Zgodnie z przepisami wymienionego wyżej rozporządzenia, w ramach programu

1


 

szkolenia sportowego szkoła ma obowiązek zorganizować dla uczniów obozy szkoleniowe.

7.   W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca
2002 r., prowadzony w klasach sportowych program szkolenia sportowego może być
realizowany we współpracy z następującymi podmiotami:

7.1.  polskimi związkami sportowymi;

7.2.             klubami sportowymi;

7.3.             innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej;

7.4.             szkołami wyższymi prowadzącymi studia o kierunku wychowanie fizyczne.

8.   Współpraca z wymienionymi wyżej podmiotami może dotyczyć w szczególności:

8.1.        pomocy szkoleniowej;

8.2.        wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych;

 

8.3.        korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej;

8.4.        prowadzenia badań diagnostycznych;

8.5.  tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i
międzynarodowych.

9.             Warunki omawianej współpracy powinny być określone w umowie zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą studia na kierunku wychowanie fizyczne.

10.      Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. Podstawy programowe kształcenia ogólnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).

11.      W naszej szkole będą prowadzone zajęcia tenisa stołowego. W przypadku tej dyscypliny sportowej, ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

12.      Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), uczniowie uczęszczający do klas sportowych realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. Oprócz zajęć edukacyjnych

2


 

określonych w szkolnym planie nauczania, uczeń klasy sportowej obowiązany jest realizować także zajęcia sportowe w określonym wymiarze. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r., obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:

12.1. w klasach i szkołach sportowych - co najmniej 10 godzin.

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Ten wymiar ustalany jest na podstawie
programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem:

13.1.       etapu szkolenia sportowego, a mianowicie w zależności od tego, czy jest to etap ukierunkowany, czy specjalistyczny,

13.2.       dyscypliny lub dziedziny sportu,

14. poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.