• Statut Szkoły

   • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego
    w Kcyni

    z oddziałami przedszkolnymi

     

     

    Podstawa prawna:

     

    ·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

    ·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

    ·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

    ·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),

    ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

     

    Rozdział 1

    § 1

    Postanowienia ogólne

     

    1.      Pełna nazwa szkoły to SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRALSKIEGO
    W KCYNI

    2.      Szkoła jest szkołą publiczną, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.

    3.      Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ prowadzący.

    4.      Siedzibą szkoły jest miasto Kcynia

    5.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kcynia

    6.      Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miejski w Kcyni ul Rynek 23

    7.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

     

    Rozdział 2

    § 2

    Cele i zadania szkoły

     

    1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

     

    1)      udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

    2)      zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,

    3)      sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,

    4)      zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna,

    5)      umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

    6)      upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

    7)      promuje zdrowy tryb życia.

     

    2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

    1)      z niepełnosprawności,

    2)      z niedostosowania społecznego,

    3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

    4)      ze szczególnych uzdolnień,

    5)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

    6)      z zaburzeń komunikacji językowej,

    7)      z choroby przewlekłej,

    8)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

    9)      z niepowodzeń edukacyjnych,

    10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

    11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     

    3.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

     

    1)      klas terapeutycznych,

    2)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

    3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

    4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

    5)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

    6)      warsztatów,

    7)      porad i konsultacji.

     

    4.      Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.

    5.      Szkoła umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

    6.      Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

    7.      Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    8.      O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

    9.      W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

    10.  Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej. Raz w roku, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, jest organizowane spotkanie z przedstawicielami wymienionych organizacji, mające na celu zebranie propozycji prowadzenia działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określa Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

    11.  Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:

     

    1)      pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,

    2)      biblioteki,

    3)      świetlicy,

    4)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

     

    12.  Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

     

    1)      wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:

     

    a)      pomoc w rozwijaniu umiejętności,

    b)      naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,

    c)      kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

    d)     rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

    e)      dbanie o sprawność fizyczną dzieci;

     

    2)      rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

    3)      wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

    4)      przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

     

    13.  Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

     

    1)      rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań,

    2)      rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

    3)      wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

    4)      organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

     

    13.  Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

    14.  Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.

    15.  Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

    16.  Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

    17.  Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.

    18.  Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

     

    Rozdział 3

    § 3

    Organy szkoły

     

    Organami szkoły są:

     

    1)      dyrektor szkoły,

    2)      rada pedagogiczna,

    3)      samorząd uczniowski,

    4)      rada rodziców.

     

    § 4

    Dyrektor szkoły

     

    1.      Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

    2.      W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

    3.      Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

     

    1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

    2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

    3)      występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

     

    4.      Dyrektor szkoły w szczególności:

     

    1)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

    2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

    3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

    4)      realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,

    5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

    6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

    7)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

    8)      przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,

    9)      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

    10)  zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym.

    11)  przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania,

    12)  ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.

     

    5.      Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor.

     

    § 5

    Rada pedagogiczna

     

    1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

    2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

    3.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

    4.      Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

    6.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

    7.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

    8.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

    9.      Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.

    10.  Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

    11.  Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności:

     

    1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

    2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

    3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

    4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

    5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

    6)      przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły.

     

    12.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     

    1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

    2)      projekt planu finansowego szkoły,

    3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

     

    § 6

    Samorząd uczniowski

     

    1.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.

    2.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

    3.      Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

    4.      Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

    1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

    2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

    3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

    4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

    5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

    6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

     

    § 7

    Rada rodziców

     

    1.      W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

    2.      W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

    3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

    4.      Do kompetencji rady rodziców należy:

     

    1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

     

    a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

    b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

     

    2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

    3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,

    4)      wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,

    5)      organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,

    6)      wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

     

    § 8

    Zasady współpracy między organami szkoły

    oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

     

    1.      Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły:

     

    1)      spotykają się dwa razy w roku,

    2)      przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.

     

    2.      Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

    3.      W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne.

    4.      Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.

    5.      W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.

    6.      Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.

    7.      W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.

    8.      Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

     

    § 9

    Organizacja szkoły

     

    1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

    2.      Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.

    3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

     

     

    § 10

    Szczegółowa organizacja zajęć

     

    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określa Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

    § 11

    Nauka zdalna

    1.      Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

    a)      zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

    b)      temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

    c)      zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

    d)     nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

    1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

    3.      O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

    4.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem w szczególności:

    a)      równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

    b)      zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

    c)      możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

    d)     łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

    e)      ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

    f)       konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

    1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej.
    2. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
    3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.
    4. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:

    a)      tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania,

    b)      tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    1. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć.
    2. Wśród uczniów szkoły na początku każdego roku szkolnego jest rozsyłana ankieta z pytaniami dotyczącymi dostępu do komputerów oraz ich wyposażenia. Wzór ankiety opracowuje dyrektor wraz z nauczycielem informatyki.
    3. Celem badania ankietowego, o którym mowa w ust. 10, jest uzyskanie informacji na temat posiadanego przez uczniów sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych, co pozwala na dostosowanie używanych w czasie zdalnego nauczania programów wykorzystywanych w czasie nauki zdalnej.
    4. W przypadku braku dostępu do sprzętu komputerowego dyrektor ustala indywidualnie z rodzicami ucznia zasady jego uczestnictwa w nauce zdalnej.
    5. W zależności od uzyskanych wyników badania ankietowego, o którym mowa w ust. 10, w zakresie dostępności do sprzętu komputerowego i internetu dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych:

    a)      synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem platformy do prowadzenia lekcji online - MS Teams),

    b)      asynchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w różnym czasie, z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej,

    c)      łączoną – w której pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie, np. wspólne wykonywanie projektu,

    d)     konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.

    1. Każdy uczeń otrzymuje dane logowania do platformy, o której mowa w ust. 4. W celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach hasło dostępu do platformy powinno zostać przez ucznia niezwłocznie zmienione.
    2. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
    3. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału.
    4. Nauczyciele przekazują uczniom, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, o których mowa w ust. 4, informację o zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania/przesłania, nie krótszym niż dwa dni i ustalonym w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

    § 2

    1.      Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego z siedziby szkoły, z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego.

    2.      Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadania to wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi.

    § 3

    5)      Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

    6)      Cele obserwacji, o której mowa w ust. 1, to weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, liczby zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.

     

    § 4

    1)      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:

    7)      pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),

    8)      wypracowanie,

    9)      udział w dyskusjach online, wypowiedź na forum,

    10)  inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,

    11)  rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,

    12)  wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,

    13)  odpowiedź ustną.

    2)      Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.

    3)      Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

    4)      Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawiania ocen wynikają z odrębnych regulacji Statutu Szkoły.

    5)      Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu.

    6)      Nauczyciele mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

    7)      Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

    8)      Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

    9)      Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, nauczyciel wysyła przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.

    § 5

    1)      Klasyfikowanie i promowanie uczniów podczas nauczania zdalnego odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

    2)      w czasie nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie poprzez wpis w dzienniku elektronicznym,

    3)      w czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego roku (półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć; może również uwzględnić aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac,

    4)      podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora.

    5)      klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia . Ocenianie śródroczne odbywa się według zasad opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

    6)      Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:

    7)      oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,

    8)      oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

    9)      Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:

    10)  systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

    11)  samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,

    12)  aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     

     

    § 12

    Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

     

    Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu. Zmiana zasad wymaga uchwały rady pedagogicznej.

     

    § 13

    Zasady organizacji oddziałów sportowych, zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania

     

    1.      Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.

    2.      Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego oświadczenia.

    3.      Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe.

    4.      Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową.

    5.      Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

    6.      Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.

    7.      Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba.

     

    Rozdział 4

    § 14

    Świetlica szkolna

     

    1.      Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

     

    1)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

    2)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

     

    2.      Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 15.30

    3.      Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.

    4.      Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.

    5.      Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

     

    1)      udzielenie pomocy w nauce,

    2)      organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

    3)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,

    4)      kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

    5)      rozwijanie zainteresowań uczniów.

     

    6.      Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

     

    1)      stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,

    2)      prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,

    3)      stworzenia programu profilaktycznego,

    4)      stworzenia regulaminu świetlicy,

    5)      opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy.

     

     

    § 15

    Biblioteka szkolna

     

    1.      W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej.

    2.      Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 8.45 do 14.45

    3.      Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.

    4.      W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

    5.      W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i internetu.

    6.      Nauczyciel bibliotekarz:

     

    10)  gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,

    11)  przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,

    12)  ustala stan majątkowy biblioteki,

    13)  opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,

    14)  przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,

    15)  ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,

    16)  udziela porad w wyborze książek,

    17)  prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,

    18)  informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,

    19)  tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki.

     

    Rozdział 5

    § 16

    Wicedyrektor

     

    1.      W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

    2.      Zadania wicedyrektora:

     

    1)      zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,

    2)      organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,

    3)      wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

      

    § 17

    Zadania nauczycieli

     

    1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

    2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

    3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

    4.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

    5.      Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

    6.      W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

     

    § 18

    Prawa nauczyciela

     

    Nauczyciel ma prawo do:

     

    1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,

    2)      wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,

    3)      jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,

    4)      rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

    5)      wynagrodzenia za swoją pracę,

    6)      urlopu wypoczynkowego,

    7)      dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

     

     

    § 19

    Obowiązki nauczyciela

     

    Nauczyciel zobowiązany jest:

     

    1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

    2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

    3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

    4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

    5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

    6)      traktować uczniów z szacunkiem,

    7)      dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,

    8)      planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,

    9)      pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,

    10)  wykorzystywać różne metody nauczania.

     

    § 20

    Zadania wychowawcy

     

    1.      Wychowawca opiekuje się oddziałem.

    2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

    3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

    4.      Oddział szkolny nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.

    5.      Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

     

    1)      stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia,

    2)      przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,

    3)      sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem,

    4)      rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.

     

    6.      Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.

    7.      Wychowawca:

     

    1)      informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,

    2)      w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,

    3)      wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,

    4)      udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

     

    8.      Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

     

    1)      prowadzi dziennik lekcyjny,

    2)      prowadzi arkusze ocen,

    3)      wypisuje świadectwa,

    4)      wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

     

    9.      Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.

    10.  Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.

    11.  Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

     

    § 21

    Pracownicy niepedagogiczni

     

    1.      Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

    2.      Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

     

     

    § 22

    Koordynator do spraw bezpieczeństwa

     

    1.      Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:

     

    1)      nauczyciel,

    2)      inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.

     

    2.      Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

     

    1)      szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

    2)      analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba,

    3)      opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich przestrzeganie,

    4)      prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

     

    Rozdział 6

    § 23

    Prawa i obowiązki uczniów

     

    1.      Uczeń ma prawo do:

     

    1)      znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły,

    2)      dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet),

    3)      informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał,

    4)      opieki podczas pobytu w szkole,

    5)      ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

    6)      poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,

    7)      wyrażania poglądów, przekonań i opinii,

    8)      rozwijania zainteresowań i umiejętności,

    9)      korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

    10)  sprawiedliwej oceny wiedzy,

    11)  korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,

    12)  znajomości na bieżąco swoich ocen,

    13)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

    14)  pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

     

    2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

     

    1)      szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych),

    2)      przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole,

    3)      brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności,

    4)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej),

    5)      nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych,

    6)      szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania,

    7)      usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

    8)      dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii, obowiązek noszenia obuwia zamiennego).

     

    3.      Uczeń nie może:

     

    1)      używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających,

    2)      przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów),

    3)      opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.

     

    4.      Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:

     

    1)      w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:

     

    a)      posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych,

    b)      naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli),

    c)      spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji;

     

    2)      bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.

     

    Rozdział 7

    § 24

    Nagrody

     

    1.      Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co najmniej 4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

    2.      Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.

    3.      Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej.

    4.      Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody.

    5.      Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

     

    § 25

    Kary

     

    3.      Szkoła nie stosuje kar cielesnych.

    4.      Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:

     

    13)  stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,

    14)  dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,

    15)  dokonanie kradzieży,

    16)  spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,

    17)  wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.

     

    5.      O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.

    6.      Kara może być udzielona w formie:

     

    1)      upomnienia wychowawcy,

    2)      upomnienia dyrektora szkoły,

    3)      nagany,

    4)      obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,

    5)      zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,

    6)      zawieszenia w prawach ucznia,

    7)      skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).

     

    7.      Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:

     

    1)      stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,

    2)      dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły,

    3)      wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.

     

    8.      O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

    9.      Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary.

    10.  W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.

    11.  Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie siedmiu dni od powołania i wyraża opinię w sprawie.

    12.  Na postawie opinii, o której mowa w ust. 9, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu.

     

    Rozdział 8

    § 26

    Ceremoniał szkolny

     

    1.      Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.

    2.      Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

    3.      Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.

    4.      Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

    5.      Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

    6.      Szkoła posiada własny sztandar.

    7.      Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest na uroczystości szkolne:

     

    1)      rozpoczęcie roku szkolnego,

    2)      ślubowanie klas pierwszych,

    3)      uroczystości patriotyczne,

    4)      zakończenie roku szkolnego.

     

    8.      Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej, na dolnym korytarzu.

    9.      Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas siódmych i ósmych na każdy rok szkolny oraz uczniów klas trzecich.

    10.  Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczych po trzy osoby w każdym.

    11.  Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.

    12.  Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.

    13.  Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.

    14.  Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie: uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.

    15.  Insygnia pocztu sztandarowego:

     

    1)      biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów,

    2)      białe rękawiczki.

     

    16.  Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.

    17.  Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.

    18.  Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

     

    § 27

     

    1.      Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

     

    1)      wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię,

    2)      wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu:

     

    a)      na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi do sali,

    b)      po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,

    c)      po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: Po hymnie” i „Proszę usiąść”;

     

    3)      przemówienie dyrektora szkoły,

    4)      przemówienie zaproszonych gości,

    5)      wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni wyprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”,

    6)      część artystyczna,

    7)      pożegnanie, zakończenie uroczystości,

    8)      po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.

     

    Rozdział 9

    § 28

    Postanowienia końcowe

     

    1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRALSKIEGO W KCYNI

    2.      Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

    3.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: wewnątrzszkolny system oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.

    4.      Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.

    5.      Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

    6.      Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

    7.      Wnioski o zmianę statutu mogą składać rada rodziców i rada pedagogiczna.

    8.      Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut z dnia 29.11.2017 r.

    9.      Statut wchodzi w życie z dniem 01.09 2022 r.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni
   • renata_pulik@interia.pl lub nati_28@op.pl
   • ul. Wyrzyska 12, tel. (52) 589 37 39 ul. Bolesława Pobożnego 1, tel. (52) 589 37 43
   • ul. Wyrzyska 12 89-240 Kcynia Poland
  • Logowanie