• Samorząd duży

    •  
     Samorząd Uczniowski

      

     Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

             SU  reprezentuje całą społeczność uczniowską.

             SU odpowiedzialny jest za organizowanie  konkursów  i imprez szkolnych.

             SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

             SU  współpracuje również z samorządami klasowymi

      

     Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą całą społeczność uczniowską, powołaną przez uczniów i dla uczniów.

      

     Przedstawiciele SU reprezentują  wszystkich uczniów, ściśle współpracują z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

      

     Wszyscy uczniowie w demokratycznych wyborach decydują, kto ma ich reprezentować w SU.

      

      

     Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

     Przewodniczący/a: Karolina Górecka

     Zastępca: Wiktoria Pinkowska

     Sekretarz: Julia Wypych

     Skarbnik: Jakub Chojnacki

      Stali członkowie SU:

      Michalina Demska,

      Wiktoria Rucińska,

      Marcelina Borowska,

      Franciszek Szczepański,

      Zuzanna Pawlak,

      Kinga Białachowska ,

     Marta Witkowska,

      Marcel Majda,

     Julia Krzyzaniak,

      Marcelina Maciejewska

      

      

     Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

      

        Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

     Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań

     z przedstawicielami samorządów klasowych.  Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

      

        Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

              znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków

               kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

               dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

               przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

               tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

               tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

               tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

               poznanie i podtrzymywanie tradycji pałuckiej

               włączenie rodziców w sprawy szkoły

      

      

      

     Zaplanowane zadania

     Termin realizacji

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      

              przedstawienie kandydatów

              kampania wyborcza

              Wybory we współpracy z biblioteką szkolną

      

      

     wrzesień

     Zebrania z przedstawicielami samorządów klasowych

      

      

     październik, grudzień, marzec ,maj

     Koordynowanie akcji w tym akcji charytatywnych

      

              Owoce w szkole

              Adopcja na odległość

              Nakręteczka dla Natalki

              Świąteczna paczka dla Domu Dziecka w Kołodrąbiu

              Góra grosza

              Książka dla młodszego kolegi(świetlica szkolna)

      

      

      

      

      

     Cały rok szkolny w zależności od potrzeb i możliwości

     Współpraca i promocja szkoły

      w środowisku

      

              Współredagowanie strony internetowej

              organizacja „Mikołajek” w środowisku szkolnym

              organizacja  „Andrzejek” -stoiska z wróżbami

              organizacja wieczorów filmowych

              organizacja kiermaszów bożonarodzeniowych  i wielkanocnych

              organizacja dyskotek szkolnych

      

      

      

      

      

     październik-czerwiec

      

     grudzień

      

     listopad

      

      grudzień-kwiecień

      

     grudzień,marzec

      

      

      styczeń-luty

      

      

     Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych

              Dzień Edukacji Narodoweji

              Andrzejki

              Mikołajki

              Jasełka

              Walentynki

              Dzień Kobiet

              Dzień Patrona-Imieniny Szkoły

      

              Projekt kulturalny „tradycje pałuckie naszym dziedzictwem”- spotkania z ludźmi krzewiącymi kulturę pałucką

      

      

      

      

      

      

      

     październik

     listopad

     grudzień

     luty

     marzec

     kwiecień

      

      

     luty-

     czerwiec

      

      

     Organizacja konkursów

      

              konkurs na świąteczny wystrój klasy

              konkurs na selfi walentynkowe lub kartkę walentynkową

              konkurs na stroik wielkanocny

              konkurs „Kcynia w obiektywie”

              konkurs  „kto  jest na zdjęciu?”

              konkurs „klasa na medal”

      

      

      

     grudzień

     luty

      

      

      

      

     marzec-kwiecień

      

     czerwiec-

      

     czerwiec

      

     cały rok

             Występy sceniczne

      

              Koncert noworoczny

              Dzień Kobiet

      

      

     grudzień, styczeń

     marzec

     Współpraca z Dyrekcją Szkoły

     i Radą Rodziców

     Cały rok