Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

Samorząd duży

Samorząd duży

Samorząd Szkolny

Do zadań samorządu należy:


1) przygotowanie gazetek na korytarzach,
2) organizowanie konkursów, 
3) udział w akcjach szkolnych, ogólnokształcących, regionalnych (sprzątanie świata, góra grosza, kiermasz książek)
4) organizacje dyskotek i zabaw,
5)  pomoc koleżeńska,
6)  poczet sztandarowy reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych 
i państwowych.

ROK SZKOLNY 2016/2017
  OPIEKUNOWIE:

    mgr Elżbieta Wiśniewska               
  
SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

   skład: Julia Robaszkiewicz, Maja Michalska, Mika Maciej, Radoszewska Zuzanna, Wiktoria Rebelska, Witek Ujazdowski, Czarek Komasiński, Amelia Adamczewska, Patryk Pawlak, Martyna Pawlak, Weronika Madzińska, Tomek Wojtkowiak.
  

Regulamin:

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

       1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

       2) Zastępca Przewodniczącego,

       3) Sekretarz

       4) Skarbnik

       5) Członkowie Prezydium

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności  wobec organów Szkoły.

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu     

    Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian     

     zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ   Samorządu Uczniowskiego.

5. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu,     miejscu oraz pierwszym i                  

    ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.

6. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku     

    quorum w pierwszym terminie.

7. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

8. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

       1) termin i miejsce Zgromadzenia,

           2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku  prawomocności w pierwszym                      

                terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

       3) listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

       4) przyjęty porządek obrad,

       5) treść podjętych uchwał,

       6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

9. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są     

    zwykłą większością  głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej (quorum):

       1) połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

       2) 50% uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.

10. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę             

       głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są  pomijane.

11. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim  mowa w ust. 6pkt 1, oznacza liczbę               

       minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.

12. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu   

       jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują       

       spośród siebie przewodniczącego.

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych  głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki    oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we 

     wszystkich sprawach Szkoły, a  w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

       1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

       2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

       3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między       

                    wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

       4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

       5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z

                    własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

       6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorząd Uczniowski ponadto:

       1) opiniuje program wychowawczy Szkoły,

       2) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, jeśli o opinię taką wystąpi Dyrektor.